ورزش در خانه

6

چگونه انگیزه خود را برای ورزش در خانه حفظ کنیم؟

ممکن است فردی که به تنهایی، یا به همراه مربی، بدون رفتن به باشگاه‌های ورزشی در خانه ورزش می‌کند، پس از مدتی انگیزه خود را از دست بدهد. برای حفظ انگیزه اولیه می‌بایست همواره دلیل خود برای شروع ورزش در منزل را تکرار کنیم و برنامه منظم و ثابتی برای انجام تمرینات ورزشی در طول هفته در نظر بگیریم. از طرفی، فردی که در خانه ورزش می‌کند به کمک مربی یا به تنهایی باید برنامه پیشرفتش را بررسی کند. 


آواتار
رها کردن
1 پاسخ
2
آواتار
زهرا کریمی
Best Answer

اختصاص فضای اختصاصی در بخشی از خانه برای انجام حرکات ورزشی و خرید و تهیه تجهیزات مورد نیاز نیز برای جدی گرفتن و حفظ انگیزه ورزش در خانه موثر است.

آواتار
رها کردن