سلامت و درمان


برنامه ورزشی

Insert text styles like headers, bold, italic, lists, and fonts with a simple WYSIWYG editor. Flexible and easy to use.

برنامه غذایی

Click and change content directly from the front-end: no complex back end to deal with.

آنالیز بدن

Create your page from scratch by dragging and dropping pre-made, fully customizable building blocks.

مشاوره ورزشی و پزشکی

Create your page from scratch by dragging and dropping pre-made, fully customizable building blocks.

مدیریت


کلاس ها

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

مدیریت اعضا و باشگاه

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

کنترل تردد

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

حق عضویت

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

مالی و اداری


تعمیر و نگهداری

 

حسابداری

 

فروشگاه و بوفه


داروخانه


انبارداری

Change theme in a few clicks, and browse through  catalog of ready-to-use themes available in our app store.

فروش و بازاریابی


مدیریت ارتباط با مشتریان


بازاریابی ایمیلی


بازاریابی پیامکی

Change theme in a few clicks, and browse through  catalog of ready-to-use themes available in our app store.

وبسایت

Bootstrap-based templates


Professional themes


کارایی و بهره وری

Bootstrap-based templates

 

Professional themes