مدیریت پروژه

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

8

چگونه می توانم از ماژول مدیریت پروژه اودوو 17 برای بهبود کارایی پروژه های خود استفاده کنم؟

مدیریت پروژه

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
7
Best Answer

برنامه ریزی بهتر: می توانید از ماژول مدیریت پروژه برای ایجاد برنامه های پروژه دقیق و ردیابی پیشرفت خود استفاده کنید.

مدیریت ریسک: می توانید از ماژول مدیریت پروژه برای شناسایی و مدیریت ریسک های بالقوه پروژه خود استفاده کنید.

حل مسئله: می توانید از ماژول مدیریت پروژه برای ردیابی مسائل پروژه و کار بر روی راه حل ها استفاده کنید.

گزارش دهی: می توانید از ماژول مدیریت پروژه برای ایجاد گزارش هایی در مورد عملکرد پروژه خود و شناسایی زمینه های بهبود استفاده کنید.

آواتار
رها کردن