مدیریت پروژه

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

8

آیا می توانم ماژول مدیریت پروژه اودوو 17 را با سایر نرم افزارهای مدیریت پروژه ادغام کنم؟

مدیریت پروژه

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
7
Best Answer

ماژول مدیریت پروژه اودوو 17 را می توان با تعدادی نرم افزار مدیریت پروژه دیگر ادغام کرد. این شامل نرم افزارهای محبوب مانند Microsoft Project، Asana و Trello است.

آواتار
رها کردن