آنالیز بدن

9

عناصر دخیل در آنالیزبدن چیست؟

چه عواملی  در آنالیز بدن  تاثیرگذارند؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
1
Best Answer

درک آنالیز بدن شامل شناخت اجزای مختلف تشکیل دهنده بدن انسان مانند چربی، ماهیچه، استخوان و آب است. این مولفه ها را می توان برای به دست آوردن بینشی در مورد سلامت کلی، سطح تناسب اندام و وضعیت تغذیه یک فرد ارزیابی کرد. اجزای اصلی ترکیب بدن عبارتند از:

توده چربی: مقدار کل چربی در بدن که بر حسب کیلوگرم یا درصدی از وزن کل بدن بیان می شود. توده چربی بیش از حد می تواند به خطراتی برای سلامتی منجر شود، در حالی که مقدار مناسب برای عملکرد طبیعی بدن ضروری است.
توده بدون چربی بدن (LBM): این شامل تمام بافت های غیرچربی بدن مانند ماهیچه ها، استخوان ها، اندام ها و آب می شود. LBM برای عملکرد فیزیکی، متابولیسم و قدرت کلی بدن بسیار مهم است.
توده عضلانی: وزن کل بافت عضلانی بدن. توده عضلانی نقش مهمی در شکل بدن، حرکت و متابولیسم دارد. توده عضلانی کافی برای استقلال عملکردی و سلامت کلی بسیار مهم است.
توده استخوانی: وزن بافت استخوانی در بدن که حمایت ساختاری را فراهم می کند و از اندام های حیاتی محافظت می کند. توده استخوانی برای حفظ تراکم استخوان و جلوگیری از پوکی استخوان ضروری است.
آب کل بدن (TBW): مقدار آب موجود در بدن اعم از آب درون سلولی و خارج سلولی. TBW بر سطح هیدراتاسیون تأثیر می گذارد و می تواند بر اندازه گیری ترکیب بدن تأثیر بگذارد

آواتار
رها کردن