حسابداری

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.

بهترین محتوا و ایده های بازاریابی جدید را به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث کنید، پروفایل حرفه ای خود را بسازید و با هم به یک بازاریاب بهتر تبدیل شوید.

8

سیاست صدورفاکتور در اودوو به چندروش امکانپذیراست؟

ساست صدور فاکتور در اودوو را ذکرمثال توضیح دهید؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
2
Best Answer

با استفاده از ،اودوو دو نوع سیاست صدور فاکتور امکان پذیر است
صدور فاکتور برای آنچه که سفارش شده است: به محض تأیید سفارش ،فروش سفارش کامل را فاکتور کنید.
 صدور فاکتور برای آنچه که تحویل داده شده است :فاکتور آنچه را که تحویل داده اید حتی اگر یک تحویل جزئی باشد.
برای فعال کردن سیاست صدور فاکتور مورد نظر به ماژول فروش> پیکربندی> تنظیمات >تب صدورفاکتور

بروید گزینه صدور فاکتور برای آنچه که سفارش شده است را از زیر منوی سیاست صدور فاکتور انتخاب کنید سپس تغییرات را دخیره کنید.

حالت پیش فرض صدور" فاکتور" برای آنچه سفارش شده است .است با این حال مزایای صدور فاکتور برای آنچه که تحویل داده شده است بستگی به نوع کسب و کار شما دارد. به عنوان مثال اگر مواد زیادی مانند مواد غذایی با تعداد بیشتر بفروشید همیشه این خطر وجود دارد که ممکن است تعداد کمی متفاوت باشد. در این صورت بهتر است فروشنده تعداد واقعی محصول تحویل داده شده را فاکتور دهد.
پس از تأیید فروش میتوانید تعداد تحویل داده شده و فاکتور شده را مشاهده کنید.
اگر سیاست صدور فاکتور" بر اساس صدور فاکتور برای آنچه که سفارش شده "است تنظیم شده ،باشد با تایید شدن فروش میتوان فاکتور را تهیه کرد.

از طرف دیگر اگر سیاست صدور فاکتور بر اساس صدور فاکتور برای آنچه که تحویل داده شده است تنظیم شده باشد ابتدا باید تحویل را تأیید کنید و بعد از اینکه محصولات تحویل داده شود میتوانید برای مشتری فاکتور صدور کنید در صورتی که تحویل جزئی انجام شده ،باشد اودوو بطور خودکار تعداد را بر اساس تعداد تحویل داده شده شما در فاکتور اضافه کند. می

آواتار
رها کردن