نرم افزار مدیریت داروخانه اودوو (Odoo)

مدیریت داروخانه خود را به ما بسپارید


با نرم افزار مدیریت داروخانه اودوو (Odoo) به طیف گسترده‌ای از امکانات دسترسی دارید. با این ابزار امکان مدیریت فروش داروها، مدیریت دسته‌بندی محصولات دارویی بر اساس کاربرد داروها و کارخانه تولیدکننده، امکان مدیریت کارمندان داروخانه، مدیریت سفارش‌های خرید دارو، امکان مدیریت نسخه‌های بیماران و  گزارش گرفتن از عملکرد شما همه در یک نرم افزار یکپارچه برایتان میسر است. 

اگر از نرم افزار مدیریت داروخانه اودوو (Odoo) استفاده کنید، به حساب‌های کاربران شامل کارمندان داروخانه و مشتریان   دسترسی کامل و آسان دارید و به راحتی از یک داشبورد همه را مدیریت می‌کنید.

همین الان شروع کنید


مدیریت جزئیات
کارکنان

جزئیات کارمند، قرارداد و فیش حقوقی را مدیریت کنید.

پیکربندی جزئیات
داروخانه

بر اساس نوع دارو، دسته و شرکت   پیکربندی  کنید.

حقوق دسترسی کاربر را پیکربندی کنید

حقوق دسترسی کاربر را برای مدیریت داروخانه پیکربندی کنید.

تجزیه و تحلیل فاکتور و گزارش انقضای دارو.

گزارش تجزیه و تحلیل فاکتور مشتری و گزارش انقضای دارو pdf.

مدیریت مشتری و
فروشنده

اطلاعات مشتری و فروشنده داروخانه را مدیریت کنید.

فرآیند فروش و خرید را مدیریت کنید

سفارش فروش و سفارش خرید داروی داروخانه را مدیریت کنید.


با نرم افزار مدیریت داروخانه اودوو (Odoo) حقوق دسترسی کاربر را پیکربندی کنید.

حقوق دسترسی کاربر برای دسترسی به کارمندان، گزارش‌ها و شرکت‌های دارویی را دسته‌بندی و پیکربندی کنید. 

  نرم افزار مدیریت داروخانه


پیکربندی

با نرم افزار مدیریت داروخانه اودوو (Odoo) به راحتی بخش‌های مختلف را پیکربندی کنید.

 

پیکربندی نوع دارو

نرم افزار مدیریت داروخانه

پیکربندی دسته پزشکی

نرم افزار مدیریت داروخانه 

پیکربندی شرکت پزشکی

نرم افزار مدیریت داروخانه


سفارش فروش داروخانه

با کمک نرم افزار مدیریت داروخانه اودوو (Odoo) سفارشات فروش دارو را وارد کرده و در صورت نیاز  محدودیت‌هایی برای  داروهای منقضی شده اعمال کنید.

 نرم افزار مدیریت داروخانه


فاکتورهای مشتری

نرم افزار مدیریت داروخانه اودوو (Odoo) به راحتی فاکتور داروهای مشتری‌های شما راصارد می‌کند. 

 نرم افزار مدیریت داروخانه


مشتریان داروخانه

جزئیات مشتریان داروخانه را با کمک ادوو (Odoo) وارد کرده و پرونده الکترونیک برایشان ایجاد کنید. 


نرم افزار مدیریت داروخانه


کارمند داروخانه

جزئیات کارمندان مانند اطلاعات کاری، مرخصی‌ها، فیشهای حقوقی و قراردادها را با اودوو (Odoo) مدیریت کنید.

 نرم افزار مدیریت داروخانه


قرارداد کارمند داروخانه

با نرم افزار مدیریت داروخانه اودوو (Odoo) جزئیات قرارداد کارمند داروخانه را مدیریت کنید.

 نرم افزار مدیریت داروخانه اودووبا اودوو (Odoo)، امکان مدیریت جزییات فیش حقوقی کارمند داروخانه فراهم است. 


نرم افزار مدیریت داروخانه اودوو 

 

با اودوو (Odoo) داروهای داروسازی‌ها  را مدیریت و فهرست جدید ایجاد کنید؛  سپس نوع، دسته، شرکت و تاریخ انقضا را اضافه کنید.

با اودوو (Odoo) به راحتی RFQ و سفارش خرید داروها را مدیریت کنید.

 اطلاعات فروشنده داروخانه را مدیریت کنید.

 


کاربر می تواند گزارش تحلیل فاکتور مشتری را در جداول مشاهده کند.

 


با استفاده از نرم افزار مدیریت داروخانه اودوو (Odoo) کاربر می‌تواند گزارش انقضای دارو را با استفاده از منو زیر چاپ کند.

 

در نهایت می‌توان یک خروجی PDF از گزارش چاپ شده ، گرفت. 

 


با استفاده از نرم افزار مدیریت داروخانه اودوو (Odoo) به راحتی از انبار تا فروش داروخانه خود درا مدیریت کنید.